Torus cüzdanı, hesap kurtarmadan kripto satın alımına kadar her şeyi kapsar

Torus, özel anahtarların yönetimini son kullanıcıdan soyutlayarak kullanıcıların Google veya Facebook ile oturum açma gibi bilindik kimlik doğrulama yöntemleri ile blockchain uygulamalarını kullanmaya başlamalarına olanak tanır. Torus’un amacı, herhangi bir dijital kimliğin geçerli bir platformlar arası tanımlayıcı olmasını sağlayarak kullanıcıların dijital kimliklerini internet üzerindeki herhangi bir uygulamada kullanmalarına izin verir.

Mimari dört bölümden oluşmaktadır: ‌

- Dağıtılmış Anahtar Oluşturmadan (Distributed Key Generation) sorumlu node’lar (düğüm)

- Node yönetiminden sorumlu akıllı bir sözleşme

- Node’lar ile etkileşime giren bir front-end istemci/SDK

Özellikler:

- Hesap Kurtarma

- Kripto Para Satın Alma

- ERC 721

- Özel Anahtar Dışa Aktarımı

- Dil Desteği

- Hesap Çözücü

--

--

--

CryptoVC based in Dubai,UAE. Investing in game changing Decentralized Platforms.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phoenix VC

Phoenix VC

CryptoVC based in Dubai,UAE. Investing in game changing Decentralized Platforms.

More from Medium

8/52: The Ones Who Walk Away From Omelas

In Conversation with Pratap Jiddimani, VP of Engineering at ION Energy — ION Energy

A Nice Adventure, February — Michael

Are you driving with an empty fuel tank?