Kilt verileri doğrular ve onaylar, gerçek veriler için dijital sertifikalar verir!

KILT dijital kimlik bilgileri oluşturmak, talep etmek, yayınlamak, sunmak ve doğrulamak için oluşturulmuş basit bir protokoldür. Bunlara yönelik gerçekleştirilen eşler arası (P2P) çözümlerin aksine KILT, blockchain teknolojisini kullanarak geri alınabilir kimlik bilgilerinin yanı sıra kendi kendini yöneten verilere de sahiptir.

KILT yalnızca yazılım endüstrisi için değil, aynı zamanda güvene dayalı bir iş modeli kuran veya kurmak isteyen herhangi bir kuruluş için de bir iş sağlayıcı olacak şekilde inşa edilmiştir.

Kilt, herhangi bir kullanıcının belirli bir veri parçasını talep edebileceği teknolojik bir sistem kullanır (örneğin: Rony’nin kamyon ehliyeti var). Bir tanık (attester) bu veriyi araştırır ve eğer verinin gerçekten bir talep edeni varsa veri kontrol edildiğinde bir doğrulayıcı (verifier) veriyi doğrular ve talep edilen verinin dijital bir sahiplik sertifikasını çıkartır. Bu sertifika Kilt blokchain’ine kaydedilir ancak tersine çevrilebilir, yani veriler artık geçerli olmazsa blokchain’den kaldırılabilir.

--

--

--

CryptoVC based in Dubai,UAE. Investing in game changing Decentralized Platforms.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phoenix VC

Phoenix VC

CryptoVC based in Dubai,UAE. Investing in game changing Decentralized Platforms.

More from Medium

Metadata Isn’t Neutral: Addressing Orientalism and Patriarchy in OpenGLAM Art

A figure kneels in front of a nude woman reclining on a sofa as another figure enters the room in the background bearing a tray

THE WILES OF THE ODYSSEY

James Castle and the Two Palms Studio at David Zwirner Gallery.

James Castle and the Two Palms Studio at David Zwirner Gallery.

Webfolio for Christopher Bazley